ਲਿਖਤਾਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ

ਕਿਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੰਜਾਬੀ (ਗੁਰਮੁਖੀ), ਪੰਜਾਬੀ (ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ) ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ »

Kirrti

In our lore, there is hardly any reference to an appreciation of kirrti – the artisan and kirrt – the work, besides the legend of Guru Nanak’s visit to woodworker Laalo’s house.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ »

ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ

ਕਿਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੰਜਾਬੀ (ਗੁਰਮੁਖੀ), ਪੰਜਾਬੀ (ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ) ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ »

Kirrti

In our lore, there is hardly any reference to an appreciation of kirrti – the artisan and kirrt – the work, besides the legend of Guru Nanak’s visit to woodworker Laalo’s house.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ »